Wauzin kirppispalvelu

Miten Wauzin kirp­pis­palvelu toimii? 

 Sinulle tar­peeton ja huo­nosti istuva kes­to­vaippa voi hyvin toimia toi­sella lap­sella. Vai onko kes­to­vaippasi vain vailla käyt­täjää? Laita siis sinulle tar­peet­tomat kes­to­vaippasi ja kes­to­vaippa tar­vik­keesi myyntiin, edistä kes­tävää kehi­tystä ja ansaitse lisäksi rahaa!

 Wauzi myy kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vikkeet puo­lestasi. Wauzi lajit­telee, kuvaa, hin­noit­telee ja laittaa kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vik­keesi myyntiin puo­lestasi kirp­pis­pal­ve­luumme. Sinun ei tar­vitse kuin lähettää tuot­teesi Wauzille ja alat tienata rahaa! Wauzi hoitaa kaiken muun puolestasi! 

 Mitä voin myydä? 

 Wauzin kautta voit myydä 

 - kestovaippoja

 - pul pusseja / vaippakasseja

 - harjoitteluhousuja

 - sisä­vaipan kiinnittimiä

 - villavaippahousuja

 - eri­laisia imuja

 Wauzi hyväksyy vain tuotteet mitkä ovat:

 - puhtaita

 - ehjiä ja toimivia 

 - tahrattomia 

 - alle viisi vuotta vanhoja

 - hajuttomia 

 Wauzi tar­kastaa kaikki lähe­tetyt kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vikkeet ennen myyntiin lait­ta­mista. Jos tar­kas­tus­vai­heessa näyttää, että lähe­tyk­sessä on paljon myyntiin sopi­mat­tomia kes­to­vaippoja ja kes­to­vaippa tar­vik­keita, voidaan lähetys koko­nai­suu­dessaan hylätä. Hylätyt kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vikkeet toi­mi­tetaan kier­rä­tykseen, jäte­lai­tok­selle tai lah­joi­tetaan eteenpäin. 

Kaikkien myyntiin tulevien kes­to­vaip­pojen ja kes­to­vaippa tar­vik­keiden tulee olla puh­taita, ehjiä, alle viisi vuotta vanhoja, tah­rat­tomia ja hajut­tomia. Wauzi pidättää oikeuden hylätä likaiset, rik­ki­näiset, yli viisi vuotta vanhat tai pahan hajuiset kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vikkeet. Lähe­täthän Wauzille vain ja ainoastaan myyntiin kel­paavia kes­to­vaippoja ja kes­to­vaippa tarvikkeita! 

 Pal­jonko Wauzin kirp­pis­palvelu maksaa?

 Wauzin kirp­pis­palvelu valo­kuvaa kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vikkeet ja hin­noit­telee ne mah­dol­li­simman hyvällä ja jär­ke­vällä hin­nalla. Haluam­mehan molemmat mah­dol­li­simman hyvän myyn­ti­tuoton kai­kille kes­to­vai­poille ja kes­to­vaippa tar­vik­keille. Jokaisen tuotteen myyn­ti­hintaan lisätään 0,90€. Mikä on Wauzi​.fi osuus. Se ei siis vähennä myyn­ti­voittoa vaan lisätään val­miiseen hinta-arvioon. 

 Halu­tessasi lähettää kes­to­vaippasi ja kes­to­vaippa tar­vik­keesi Wauzin kirp­pis­pal­ve­lulle. Saat Wauzi.fi:ltä yhtey­denoton yhtey­dessä pos­ti­tus­koodin, jolla saat lähe­tettyä kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vik­keesi Wauzin kirp­pis­pal­ve­lulle. Tämä vähen­netään kes­to­vaip­pojen ja kes­to­vaippa tar­vik­keiden myyntivoitosta. 

 Jokai­sesta kes­to­vai­pasta tai kes­to­vaippa tar­vik­keista vähen­netään lisäksi logis­tiikka maksu 0,50€ / myyty kes­to­vaippa tai kes­to­vaippa tarvike. 

 Saat myyn­ti­tu­losta 50% itsellesi, ilman Wauzi.fin osuutta ja 50% Wauzin kirp­pis­palvelu toisen 50%. Jaamme siis myyn­ti­tuoton tasan Wauzin kirp­pis­palvelu ja sinä. Sinä saat puolet ja Wauzi puolet, reilua eikö? Lisäksi myynti on todella helppoa ja vaivatonta!

 Miten pitkä on myyn­tiaika?

 Myyn­tiaika on yhdeksän kuu­kautta. Jonka jälkeen voit ostaa kes­to­vai­poille ja kes­to­vaippa tar­vik­keille lisää aikaa 0,50€ per kes­to­vaippa tai kes­to­vaippa tarvike. Tällöin saat kes­to­vai­poille ja kes­to­vaippa tar­vik­keille jat­koaikaa kolme kuu­kautta. Myyn­tiajan pää­tyttyä voit lunastaa myy­mättä jääneet kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vikkeet lähe­tys­kulun hin­nalla. Tai ostaa toiset kolme kuu­kautta lisä­aikaa 0,50€ per tuote. Voit ostaa yhteensä kolme kertaa lisäaikaa. 

Miten palvelu toimii?

 Kes­to­vaippa aika alkaa olla ohi ja nyt ne lojuvat varas­toituna odot­ta­massa myyntiin lait­ta­mista? Aikaa ei kui­tenkaan ole tar­peeksi sen teke­miseen? Sama tilanne on monissa lap­si­per­heissä ja siksi Wauzi rientää apuun! Anna van­hoille kes­to­vai­poille ja kes­to­vaippa tar­vik­keille uusi elämä jonkun toisen lapsen kanssa. Kier­rät­tä­mällä Wauzin kanssa edistät kes­tävää kehi­tystä ja ansaitset vielä rahaa!

 Yhdis­tämme per­heiltä tulevat kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vikkeet ja lai­tamme ne puo­lestasi myyntiin Wauzin kirp­pis­pal­veluun. Wauzi kuvaa, lajit­telee, ja lisää kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vikkeet pal­ve­luumme. Sinun ei tar­vitse kuin lähettää kes­to­vaipat ja kes­to­vaippa tar­vikkeet meille ja Wauzi hoitaa loput!

 Huo­mioithan, että Wauzi hin­noit­telee tuotteet parhaan kykynsä mukaan. Mei­dänkin etu on, että saat kes­to­vai­poistasi ja kes­to­vaip­pa­tar­vik­keistasi parhaan mah­dol­lisen hinnan.

Soita 000 000 0000