Wauzi on sitou­tunut ottamaan tie­to­suoja-asiat vaka­vasti. Pidämme hyvää huolta kai­kesta asiak­kaista kerää­mäs­tämme ja saa­mas­tamme tie­dosta. Haluamme myös mah­dol­listaa asiak­kaille pääsyn omiin tie­toi­hinsa sekä tulla unohdetuksi.

Tällä tie­to­suo­ja­se­los­teella infor­moimme asiak­kai­tamme heidän hen­ki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lystä. Asiakas hyväksyy tämän tie­to­suo­ja­se­losteen ehdot tila­tessaan Wauzi​.fi palvelusta.

Kerää­mämme tiedot voidaan jakaa käyt­täjän antamiin, verk­ko­pal­ve­luiden käy­töstä havain­noi­tuihin sekä ana­ly­tiikan avulla joh­det­tuihin tietoihin.

Käy­tämme tietoja seuraavasti:

Rekis­te­rin­pitäjä ja sen yhteystiedot

Wauzi 

Vel­kuantie 132

21240 Askainen

Y-tunnus: 3210445-3

Yhteys­henkilö tie­to­suojaa kos­ke­vissa asioissa

Mira Kovanen

tai 

Wauzi 

Vel­kuantie 132

21240 Askainen

info@​wauzi.​fi

Mitä tietoja wauzi​.fi kerää ja säilyttää?

Tun­niste-, yhteys- ja mak­su­tie­tojen anta­minen on pakol­lista ostaessasi wauzi.fistä. 

Pää­sään­töi­sesti tie­tojen lähde on verk­ko­si­vujen käyttäjä/​asiakas itse, minkä lisäksi saa­tamme saada lisä­tietoja yhteis­työ­kump­pa­neil­tamme, esi­mer­kiksi luot­to­pal­ve­lujen tar­joa­jalta. Voit nähdä omis­tamasi tiedot asia­kas­tilin kautta. Halu­tessasi sinulla on mah­dol­lisuus hävittää itseesi liit­tyvät tunnistetiedot.

Kuka voi käsi­tellä tietojani?

Asia­kas­tie­toihin on pääsy vain Wauzin omilla työn­te­ki­jöillä, ja hen­ki­lö­kun­tamme on kou­lu­tettu käyt­tämään tietoja tur­val­li­sesti ja asian­mu­kai­sesti. Wauzin asia­kas­tie­tojen käsittely jär­jes­tel­missä vaatii sala­sa­na­kir­jau­tu­mista, ja hen­ki­lö­kun­nas­tamme kukin näkee asia­kas­tietoja vain niiltä osin kuin se on työ­teh­tävien suo­rit­ta­mi­selle välttämätöntä.

Joissain tapauk­sissa meillä on tarve siirtää tietoa kol­man­sille osa­puo­lille, esim. säi­ly­tystä, ana­ly­tiikkaa tai mark­ki­nointia varten. Käy­tämme näihin tar­koi­tuksiin vain luo­tettuja yhteis­työ­kump­pa­neita, joiden kanssa olemme tehneet kat­tavat tie­to­suoja- ja tie­don­kä­sit­te­ly­so­pi­mukset. Sopi­muk­sissa on otettu huo­mioon lain­sää­dännön sekä EU:n tie­to­suoja-ase­tuksen aset­tamat vaa­ti­mukset. Wauzin yhteis­työ­kump­pa­neilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tar­koi­tuk­siinsa tai jakaa näitä eteenpäin.

Tie­tojen käsit­te­lystä vas­tuussa oleva yritys:

Wauzi

Vel­kuantie 132

21240 Askainen

Y-tunnus: 3210445-3

Mihin tie­tojani käytetään?

Hen­ki­lö­tie­tojasi käytetään

Tie­tojasi käsi­tellään asiakkaan ja Wauzin väliseen asia­kas­suh­teeseen, sopi­mukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan eril­liseen nimen­omaiseen suos­tu­mukseen tai lain­sää­dännön vel­voit­teisiin perustuen.

Miten tie­tojani säi­ly­tetään ja suojataan?

Wauzin asia­kas­tiedot sijait­sevat tie­to­kan­noissa, joihin pääsy on rajoitettu.

Kaikki hen­ki­lö­tiedot ovat suo­jattu asiat­to­malta pää­syltä ja vahin­gossa tai lait­to­masti tapah­tu­valta tie­tojen hävit­tä­mi­seltä, muut­ta­mi­selta, luo­vut­ta­mi­selta, siir­tä­mi­seltä tai muulta lait­to­malta käsittelemiseltä.

Wauzi nou­dattaa asia­kas­tie­tojen käsit­te­lyssä hyviä tie­to­suoja käytäntöjä. 

Kuinka kauan tie­tojani säilytetään?

Säi­ly­tämme hen­ki­lö­koh­taisia tie­tojasi vain tar­vit­tavan ajan, jotta pys­tymme toteut­tamaan tässä selos­teessa kuvatut käyt­tö­tar­koi­tukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säi­lyttää kau­emmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa ase­tet­tujen vel­vol­li­suuksien, kuten kir­jan­pitoa ja kulut­ta­ja­kauppaa kos­kevien vas­tuiden, toteut­ta­mi­seksi ja niiden asian­mu­kaisen toteut­ta­misen osoittamiseksi.

Asiakkaan niin halu­tessa hänen tie­tonsa voidaan ano­ny­mi­soida, jolloin kaikki hen­ki­lö­tiedot pois­tetaan ne tilistä ja osto­his­to­riasta. Näin ano­ny­mi­soi­dusta tilistä asia­kasta ei voida tun­nistaa eikä kyseistä tiliä pysty sel­lai­senaan enää palaut­tamaan. Osalle tietoa lain­sää­däntö asettaa vel­voit­teita tiedon pidem­piai­kai­selle tal­len­ta­mi­selle, mm. seu­raaviin tarkoituksiin:

Mil­laisia oikeuksia minulla on?

Asiak­kaana sinulla on oikeus:

Tie­tojen säi­lytys ja käsittely perus­tuvat anta­maasi suos­tu­mukseen ja sinulla on luon­nol­li­sesti oikeus peruuttaa suostumuksesi. 

Oikai­su­pyynnöt tai muut asia­kas­tie­toihisi liit­tyvät pyynnöt tai kysy­mykset voit lähettää asia­kas­pal­ve­luumme. Mikäli huomaat käsit­te­lys­sämme tai toi­min­nas­samme puut­teita, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tie­to­suo­ja­vi­ran­omai­selle. Ker­rothan asiasta myös meille, jotta voimme korjata virheemme.

Pää­tyykö tie­tojani kol­man­sille osapuolille?

Jotkin vält­tä­mät­tömät tiedot välit­tyvät kol­man­sille osa­puo­lille mak­su­ta­pah­tuman, toi­mi­tuksen tai mark­ki­noin­ti­viestien mah­dol­lis­ta­mi­seksi. Esi­mer­kiksi toi­mi­tuksien mah­dol­lis­ta­mi­seksi osoite- ja yhteys­tietosi välit­tyvät logis­tii­kasta vas­taa­ville tahoille. Verk­ko­kaup­pa­ta­pah­tumat välit­tyvät käyt­tä­määmme sisältö- ja mark­ki­noin­ti­koh­den­nus­jär­jes­telmään, johon vain meillä on pääsy. Mak­su­ta­pah­tuman yhtey­dessä mak­su­tietosi kul­kevat luo­tetun mak­sun­vä­lit­täjän kautta.

Kul­lekin taholle lähe­tetään vain pal­velun toteu­tu­misen kan­nalta vält­tä­mät­tömin tieto eikä näillä pal­ve­lun­tar­joa­jilla ole oikeutta käyttää tie­tojasi muuhun kuin pal­velun toteut­ta­miseen. Kaikki tie­don­siirto tapahtuu salat­tujen yhteyksien kautta. Lii­ke­sa­lai­suuksien vuoksi emme voi jul­kaista tie­to­suo­ja­se­los­teessa yhteis­työ­kump­pa­nei­demme tarkkoja tietoja.

Evästeet ja muu seu­ranta Wauzin sivuilla

Wauzin net­ti­sivut hyö­dyn­tävät eväs­teitä sekä vas­taavia selain­tek­nisiä toi­mintoja, kuten selaimen muistia. Nämä ovat Wauzin net­ti­si­vujen luomia pieniä tie­dostoja, joiden avulla pys­tymme keräämään verk­ko­kaupan käyt­tä­jistä ana­ly­tiikkaa ja tar­joamaan paremmin toi­mivan verk­ko­kaupan. Eväs­teitä käy­tetään mm. ostos­korin toi­min­nal­li­suuksiin, käyt­täjän tun­nis­ta­miseen ja rekis­te­röi­tyneen asiakkaan kir­jau­tu­miseen. Ole­tusar­voi­sesti selaimesi evästeet säi­lyvät yhden kuu­kauden, ellet poista niitä erikseen. Eväs­teiden pois­ta­minen onnistuu selaimesi ase­tuk­sista. Muista kui­tenkin, että selai­meesi latautuu uudet evästeet, kun vie­railet sivuil­lamme taas.

Eväs­teitä käy­tetään myös verk­ko­kaupan sekä mark­ki­noinnin per­so­noinnin mah­dol­lis­ta­mi­seksi. Sivus­tol­lamme on myös muita seu­ran­ta­tek­nii­koita, kuten kuva­pis­te­tun­nis­teita. Sivu­jemme selausta seu­raavat mm. Google sekä Facebook. Näiden kautta pys­tymme mm. ana­ly­soimaan ja kehit­tämään verk­ko­kaup­pamme toi­mintaa, koh­den­tamaan verk­ko­si­vus­to­si­sältöä sekä koh­den­tamaan mainossisältöä.

Voi­daanko tätä tie­to­suo­ja­se­los­tetta muuttaa?

Pal­ve­luiden kehi­tyksen ja lain­sää­dännön muu­tosten joh­dosta pidä­tämme oikeuden muuttaa tie­to­suo­ja­se­los­tetta. Mer­kit­tä­vistä muu­tok­sista tie­to­suo­ja­se­los­teeseen ilmoi­tetaan rekis­te­röi­ty­neille asiak­kaille ehtojen päi­vi­tyksen yhteydessä.