Miksi valita kestovaippa?

 1. No, ensiksi se että kes­to­vaipat sääs­tävät rahaa. Säästät toden­nä­köi­sesti pitkän pennin vali­tessasi kes­to­vaipat ker­ta­käyt­töisten vaip­pojen sijaan. Tie­tysti on monia hyviä syitä miksi ihmiset valit­sevat kes­to­vaipat vau­valleen. Mutta talou­del­liset syyt ovat usein kri­tee­reistä tär­keimpiä. Eli mitä enemmän käytät kes­to­vaippoja sitä enemmän säästät rahaa. Aiem­massa pos­tauk­sessa on las­kettu kar­keasti kes­to­vaip­pojen hintoja ver­raten ker­ta­käyt­töisten vaip­pojen hin­toihin. Usein kui­tenkin on niin, että kes­to­vaippoja käyt­tä­mällä säästät useita satoja euroja, vaikka ostaisit kaikki vaipat uutena niin säästöä kertyy silti. 

 2. Toinen tärkeä kri­teeri on eko­lo­gisuus ja roskan vähen­tä­minen sekä ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­rista irtau­tu­minen. Emmehän halua jättää lap­sil­lemme perin­nöksi vain luon­non­va­roista tyh­jäksi koluttua maa­palloa ja val­tavia jäte­kasoja ja hii­li­dioksidi pitoista ilmaa. Lisäksi sääs­tämme vero­rahoja, kun tuo­tamme vähemmän jätettä. 

 3. Valit­semme usein vau­valle tur­val­lisia tuot­teita missä on hyvin vähän kemi­kaaleja ja hajus­teita. Miksi emme tekisi tätä myös vali­tes­samme mitä vaippoja vau­vamme käyt­tävät? Kes­to­vai­poissa kemi­kaa­li­kuorma on huo­mat­ta­vasti pie­nempi kuin ker­ta­käyt­töi­sissä vai­poissa, jolloin vauvasi altistuu vähem­mälle mää­rälle eri­laisia hai­tal­lisia aineita heti elä­mänsä alussa. 

 4. Kes­to­vaippoja käyt­täessä on monille aivan tun­te­maton käsite ” nis­ka­paskat ” eli tut­ta­val­li­semmin ” nipat ”. Kes­to­vaipat estävät usein par­haiten uloste sot­kujen syn­ty­mistä vaipan ulko­puo­lelle vaat­teisiin ja muualle. Kun taas ker­ta­käyt­töisiä vaippoja käyt­tä­ville uloste sotkut ovat arki­päivää ja lakana pyykkiä tulee harva se päivä. Sit­terin pääl­lisiä sekä kau­kalon pääl­lisiä jyns­sätään ahke­rasti, kun kakka ei pysäh­ty­nytkään vaipan yläreunaan. 

 5. Kes­to­vaipat sääs­tävät rahaa. Säästät piiiitkän pennin käyt­tä­mällä kestovaippoja. 

 6. Vauvan on muka­vampi käyttää kes­to­vaippoja. Onhan vaate huo­mat­ta­vasti muka­vampi päällä kuin ker­ta­käyt­tö­housut, mitkä ovat muovia ja geeliä. Tai mitä kaikkea niissä nyt sitten onkaan? Vai käyt­täi­sitkö itse mie­luummin kumpaa? 

7.  Kes­to­vaippa hel­pottaa kui­vaksi oppi­mista. Lapsi usein tun­nistaa her­kemmin, kun vaippa kastuu ja se alkaa tuntua märältä. Tällöin van­hemman on hel­pompi tun­nistaa vauvan vessahätäviestejä. 

8. Voit saada lisää ystäviä! Kes­to­vaippoja käyt­tävät ihmiset rakas­tavat kes­kus­tella kes­toista ja niiden käy­töstä. Voit käydä tutus­tu­massa Face­bookin Kes­to­vaipat ryhmään ja huomata miten ihania ihmiset ovat siellä. Usein kestoja käyt­tävät ihmiset ovat todella ystä­väl­listä ja mukavaa porukkaa, ja aloit­te­lijat otetaan vastaan avo­sylin. Sieltä löytyy myös whatsupp ryhmiä, joihin liit­ty­mällä saat hel­posti ja nopeasti vas­tauksia mieltä askar­rut­taviin kysy­myksiin tai ongelmatilanteissa.

https://​www​.facebook​.com/​g​r​o​u​p​s​/​K​e​s​t​o​v​a​i​p​p​a​y​h​d​i​s​t​y​k​s​e​n​K​i​r​p​p​i​s​J​a​T​u​k​i​/​?​r​e​f​=​s​h​are 

sekä

https://​www​.facebook​.com/​g​r​o​u​p​s​/​2​5​9​7​2​2​7​2​6​7​1​8​0​8​5​6​/​?​r​e​f​=​s​h​are

9. Lisäksi kes­to­vaippoja käyt­tä­mällä säästät rahaa! Vai sanoinko sen jo? 

Soita 000 000 0000