Lisäimut ja prefoldit

Lisäimu ja prefold eli tait­toimu ovat tärkeä osa kes­to­vaippaa, koska niihin kes­to­vaipan imuteho usein perustuu. Usein kes­to­vaip­pai­lijat suo­sivat luon­non­ma­te­ri­aa­lista tehtyjä lisäimuja ja pre­foldeja. Niillä kes­to­vai­pasta saa hel­poimmin tehtyä tehokkaan ja ohuen paketin.

Ylei­simpiä imu materiaaleja:

Hamppu lisäimun ja pre­foldin imuteho on aivan omaa luok­kaansa, ja se sopiikin käy­tet­tä­väksi päi­vällä, mutta myös yöllä. Hyvän imu­ky­kynsä ja sen vuoksi, että se myös pitää nesteen sisällään, eikä luovuta sitä pois. Tästä syystä sitä kut­sutaan hitaaksi imuksi. Hidasta imua on hyvä laittaa kes­to­vaipan alim­maksi imuksi.

Puu­vil­lainen lisäimu ja prefold on nopeasti imevä ja hyvin tehokas imu­ma­te­riaali. Sen paras imuteho saa­vu­tetaan useampien pesu­ker­tojen jälkeen. Ennen käyttöä se oli­sikin hyvä pestä 3-4 kertaa pesu­ko­neessa, jotta imuteho olisi parempi. Puu­villa on nopeaimu, joka imee paljon nes­tettä, mutta puris­tet­taessa myös luo­vuttaa nesteen pois. Tämän vuoksi puu­villa tar­vitsee kes­to­vaippaan kave­riksi myös hidas­taimua. Laita kes­to­vaipan pääl­lim­mäi­seksi imuksi puu­villaa ja alim­maksi imuksi hamppua.

Luon­non­kui­tuinen lisäimu vaatii aluksi useampia pesu­kertoja ennen kuin ne alkavat toimia kun­nolla. Laita lisäimun ja pre­foldin kave­riksi myös muita hyvin imeviä lisäimuja, kunnes hyvä imuteho on saa­vu­tettu. Sen jälkeen vain tarpeen mukaan. Yleensä luon­non­kui­tuisen lisäimun ja pre­foldin teho­ka­pa­si­teettia aletaan saa­vut­tamaan kolmen tai neljän pesun jälkeen. Näillä imuilla saat loih­dittua tas­ku­vai­pasta ohuen ja super imu­ky­kyisen vaipan lapsellesi.

Näytetään kaikki 14 tulosta