Yhteystiedot

Autan sinua mie­lelläni kai­kissa mieltä askar­rut­ta­vissa asioissa.

Vel­kuantie 132
21240 Askainen

P. 050 465 1760

Ota rohkeasti yhteyttä!

Wauzin esittely

Hei olen Mira, kolmen lapsen äiti. Olen käyt­tänyt kes­to­vaippoja kai­killa lap­sillani ja into­himoni kes­to­vaip­poihin on vain kas­vanut ja kas­vanut. Minun taival kes­to­vaip­pojen kanssa alkoi 2003, kun aloin odot­tamaan esi­koistani, mutta vasta 2021 uskal­tauduin tuomaan oman tuot­teeni mark­ki­noille. Äitiys­lo­mallani päätin perustaa yhden naisen yri­tyksen. Perustin toi­mi­nimen, avasin verk­ko­kaupan ja aloin myymään Wauzi kes­to­vaippoja! Wauzi on aikaa myöden laa­jen­tunut ja saa­ta­villa on paljon eri­laisia laa­duk­kaita ja eko­lo­gisia tuotteita. 

Etsin pitkään kau­nista, hyvin istuvaa ja vuo­to­varmaa kes­to­vaippaa, sitä kui­tenkaan löy­tä­mättä. Löy­tämäni kes­to­vaipat olivat usein köm­pelön oloisia ja fals­ka­sivat nopeasti vauvan päällä. Tämä moti­voikin tuomaan Wauzi kes­to­vaipan markkinoille.

Wauzi tuot­teiden aja­tuksena on käy­tän­nöl­lisyys, kauneus ja tyy­likkyys kui­tenkaan unoh­ta­matta sitä tär­keintä omi­nai­suutta, tuotteen tur­val­li­suutta. Käy­täm­mehän vaippoja arvokkaan ihmi­se­nalun herkkää ihoa vasten. Emmekä halua yli­mää­räisiä kemi­kaaleja tai myrkkyjä heidän iholleen. Tämän vuoksi Wauzi kes­to­vaipat ja tuotteet ovat ökötex ser­ti­fioi­dusta mate­ri­aa­lista tehtyjä. Se takaa myr­kyt­tö­myyden kes­to­vaip­pojen mate­ri­aa­leissa. Wauzi kes­to­vaipat ovat ajat­toman kau­niita, mutta kui­tenkaan lap­se­kasta söpöyttä unoh­ta­matta. Wauzi kes­to­vaippa on pom­min­varma kestovaippa!

Wauzin koti­paikka on Turun saa­riston ren­gastien var­rella Askai­sissa. Voit poiketa siellä, vaikka loma­reis­sulla ja tutustua Wauzin tar­joamiin kes­to­tuot­teisiin paikan päällä.

 Toi­vot­ta­vasti nautit Wauzin tar­joa­mista tuot­teista yhtä paljon, kuin minä. Tar­koi­tuk­senani on valita kes­täviä, laa­duk­kaita ja edul­lisia kes­täviä tuot­teita. Joista on iloa useiksi vuo­siksi! Ker­ta­käyt­tö­kult­tuuri on takana päin ja nyt aloi­tamme uuden kestokulttuurin! 

 Olen aina ollut eko­lo­gisen elämän kan­nattaja ja kulutus on mie­ti­tyt­tänyt pitkään. Siksi haluankin tarjota kes­täviä kulutus tuot­teita. Vaih­ta­malla ker­ta­käyt­töiset tava­ramme kes­tä­vämpiin tuot­teisiin sääs­tämme niin luontoa kuin rahaakin. Vieläpä ihan huomaamatta! 

 Olen tykännyt aina tehdä paljon käsilläni, ja nyt sinul­lakin on mah­dol­lista saada näitä ihania tuot­teita itsellesi! Wauzin korut ovat suo­ma­laista käsi­työtä ja suo­ma­laisia tuotteita.

 Ter­ve­tuloa Wauzille!

Soita 000 000 0000