Kirppis

 
Wauzin kirppispalvelu

Myy­minen Wauzin kirp­pis­pal­ve­lussa on helppoa ja vaivatonta!

Wauzin kirp­pis­palvelu hel­pottaa ja nopeuttaa käy­tet­tyjen tuot­teiden myy­mistä eikä netti- ja kivi­jal­ka­kirp­pu­torien haasteet tule esteeksi kes­to­vaip­pojen ja tar­vik­keiden myynnille.

Myyjänä sinun ei tar­vitse huo­lehtia kirp­pu­to­rilla paikkasi siis­tey­destä tai täpö­täy­destä loos­sista. Myyn­tiajan päät­ty­misen jälkeen voit valita, lunas­tatko mah­dol­li­sesti myy­mättä jääneet tuotteet takaisin itsellesi vai lah­joi­tatko ne hyväntekeväisyyteen.

Pääset siis vai­vat­to­masti eroon kai­kista kes­to­vai­poista ja tar­vik­keista kerralla!

Wauzi kirp­pis­palvelu huo­lehtii täysin myy­mi­sestä, joten sinun ei tar­vitse huo­lehtia kes­to­vaip­pojen kunto kyse­lyistä tai kuvata lisä­kuvia asiak­kaiden pyyn­nöstä. Asian­tunteva kirp­pis­pal­ve­lumme vastaa asiak­kaiden kysy­myksiin puo­lestasi sekä käsit­telee mah­dol­liset rekla­maatiot ja tuotepalautukset.

Varaukset, tin­ki­miset ja oharit eivät ole osana Wauzin kirp­pi­palvelu toi­mintaa. Vaan asiakas maksaa halua­mansa tuotteen ja saa sen nopeasti pos­titse itselleen.

Kaikki myntiin hyväk­sytyt kes­to­vaipat ja tar­vikkeet toi­mi­tetaan samasta pai­kasta osta­jalle. Eikä sinun näin ollen tar­vitse pak­kailla ja lähe­tellä kes­to­vaippoja useaan eri paikkaan. Wauzi kirp­pis­palvelu hoitaa tämän puolestasi!

Lähetä siis kes­to­vaippasi ja tar­vik­keesi Wauzi kirp­pis­pal­veluun! Saat reilun myyn­ti­voiton tuotteillesi!

Ota yhteyttä what­sup­pilla, Facebook mes­sen­ge­rillä, ins­ta­gramin viestien kautta, teks­ti­vies­titse niin lai­tetaan kes­to­vaipat kiertoon!

Näytetään ainoa tulos